Algemene voorwaarden

Prijzen

De toepasbare prijs is deze zoals die wordt weergegeven op het moment van de order. Deze prijs is inclusief BTW.

Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van Berghaus NV tot volledige betaling van het aankoopbedrag, indien van toepassing verhoogd met de verschuldigde kosten en intresten.

Verwijlintresten

In geval van niet-betaling binnen de 14 dagen na levering zal de prijs worden verhoogd met een vergoeding van 5%, met een minimum van 50 euro, wat overeenkomt met de hinder die de vennootschap aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten. Daarenboven is een intrest verschuldigd die met 2% de discontovoet van de Nationale Bank van België overtreft. De nalatigheidsintresten worden per begonnen maand verrekend.

Na een eerste aanmaning zonder bijkomende kosten zijn deze verhogingen verschuldigd zonder dat daartoe enige aanmaning wordt vereist.

Retour

De goederen kunnen tot 14 dagen na de leveringsdatum worden teruggestuurd. De kosten hieraan verbonden vallen ten uwe laste.

De goederen dienen in de oorspronkelijke staat te worden teruggestuurd, dit is inclusief al de labels en etiketten, alsook de originele verpakking en zonder dat het product werd gedragen of gewassen. Indien er een waardevermindering heeft plaatsgevonden, behouden wij het recht voor om deze in mindering te brengen van het terugbetaalde bedrag.

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. Bij geschil zijn de rechtbank van Hasselt en Turnhout bevoegd.